vyhledat zájezdy

Komplexní cestovní pojištění

Komplexní cestovní pojištění

CK Aeolus umožňuje a doporučuje svým klientům uzavřít komplexní cestovní pojištění, jehož součástí je i pojištění storna zájezdu u pojišťovací společnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. za částku 69 Kč na osobu a den při cestách do Řecka, Turecka a Chorvatka, 89 Kč na osobu a den na zájezdy do Egypta, SAE a Maroka. Uzavřením pojištění vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a pojišťovnou. V případě vzniku a při likvidaci pojistných událostí vám naše cestovní kancelář poskytne potřebnou součinnost (nehradí však poplatky za ošetření, léky, dopravu apod.). Podrobnější informace o podmínkách a výši krytí v případě pojistné události jsou v pojistné části každé Smlouvy o obstarání zájezdu a v pojistných podmínkách, které jsou k dispozici v našich kancelářích nebo na www.aeolus.cz, případně přímo na pobočkách Allianz Slovenské poisťovně.

DOKUMENTY K POJIŠTĚNÍ ke stažení zde:

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění a asistenční služby

Podmínky pro komplexní cestovní pojištění

Tabulka - Rizikové skupiny pro účely cestovního pojištění

DĚTI SLEVA 100,- Kč

Pokud si zakoupíte komplexní cestovní pojištění přímo na pobočkách CK Aeolus, vaše děti do 12 l. získají slevu 100 Kč z celkové ceny pojištění.

 JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ POJISTNÉ UDÁLOSTI?

Především:

- dbejte, aby se následky pojistné události zbytečně nezvětšovaly,

- proti hrozící škodě zakročte způsobem přiměřeným okolnostem,

- v případě potřeby se obraťte na asistenční společnost Mondial Assistance, tel. +420 283 002 781

Dále

Při onemocnění nebo úrazu v zahraničí:

- při hospitalizaci okamžitě kontaktujte asistenční společnost Mondial Assistance,

- uveďte:

• jméno a datum narození,

• rodné číslo,

• kontaktní telefonní číslo,

• informace o pojistné události,

• spojení do nemocnice na ošetřujícího lékaře

- je možné volat na účet volaného nebo si nechat zavolat zpět

- platby spojené s ambulantním léčením zaplaťte v hotovosti a originály dokladů o zaplacení pečlivě uschovejte, po návratu Vám budou proplacené,

- v případě, že nebudete schopní tyto účty zaplatit nebo pokud potřebujete radu nebo pomoc, kontaktujte asistenční centrálu Mondial Assistance a postupujte podle výše uvedených pokynů,

- pokud v průběhu cesty utrpíte úraz, okamžitě jej oznamte po návratu z cesty pojišťovateli.

Při poškození, zničení nebo ztrátě zavazadel:

- krádež zavazadel okamžitě ohlaste na nejbližší policejní stanici,

- od policie si vyžádejte potvrzení, že jste krádež ohlásili,

- dbejte, aby Vám policie potvrdila:

• jaké věci Vám byly odcizené,

• kdy přibližně ke krádeži došlo,

• kde přesně byla zavazadla uložená,

• zda bylo auto uzamčené a uzavřené,

- pokud dojte ke škodě na zavazadlech v ubytovacím zařízení, požádejte písemně provozovatele zařízení o náhradu škody a převzetí žádosti si nechejte potvrdit,

- pokud dojte ke ztrátě zavazadel při dopravě, vyžádejte si u odpovědného zástupce dopravce vystavení zápisu o škodě,

- okolnosti vzniku škody se pokuste vyfotografovat nebo jinak zdokumentovat,

- poškozená zavazadla nebo jejich zbytky uschovejte

- pojistnou událost ohlaste telefonicky pojišťovateli.

Při vzniku odpovědnosti za škodu:

- v případě vzniku pojistné události za odpovědnost za škodu informujte asistenční společnost Mondial Assistance a postupujte podle jejich pokynů,

- svoji odpovědnost za škodu neuznávejte bez souhlasu pojistitele a náhradu škody neplaťte, ani se k tomu nezavazujte,

- nepodepisujte žádný dokument, jehož obsahu nebudete dobře rozumět,

- pokud je to možné, vznik škody ohlaste policii, o ohlášení si vyžádejte potvrzení,

- okolnosti vzniku škody se snažte vyfotografovat nebo jinak zdokumentovat,

- poškozené věci nebo jejich zbytky si v případě možnosti uschovejte,

- po návratu z cesty okamžitě ohlaste pojistnou událost pojišťovateli.

Při zrušení cesty:

- pokud nebudete moci uskutečnit plánovanou cestu, nevyhnutelně to oznamte cestovní kanceláři a pojišťovateli,

- uveďte důvod zrušení cesty a přiložte stornofakturu cestovní kanceláře, potvrzení od lékařem, případně jinou dokumentaci, která dokazuje vznik pojistné události.

Pro případ potřeby doplňkových asistenčních služeb:

- formulář pojistné smlouvy neberte s sebou do zahraničí, ale ponechejte jej v ČR u osoby, kterou poučte, aby v případě pojistné události kontaktovala asistenční společnost Mondial Assistance, tel. +420 283 002 781

Podrobnější informace najdete ve Všeobecných pojistných podmínkách pro cestovní pojištění a asistenční služby.

INFORMACE PRO LÉKAŘE

Oprávněný z této pojistné smlouvy je pojištěný v Allianz – Slovenskej poisťovni, a.s., Bratislava, Slovenská republika. Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. uhradí prostřednictvím asistenčních služeb Mondial Assistance náklady vynaložené za nevyhnutelné ošetření nebo hospitalizaci pojištěného v rozsahu a za podmínek uvedených ve Všeobecných pojistných podmínkách. V případě potřeby se, prosím, obraťte na asistenční společnost Mondial Assistance, tel. +420 283 002 781. Telefonní účty Vám budou proplacené nebo volejte na účet volaného.


Bezpečnost Vašich peněz – pojištění pro případ úpadku CK 

Ve smyslu zákona č. 214/2006 Sb. je každá cestovní kancelář povinná pojistit své zájezdy pro případ úpadku.

CK Aeolus má uzavřenu smlouvu s Allianz Slovenskou poisťovňou, a. s. o pojištění klientů cestovní kanceláře pro případ neposkytnutí služby z důvodu úpadku CK. V praxi to znamená, že v případě vzniku pojistné události z toho titulu Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. uhradí klientovi:

 zaplacenou cenu zájezdu nebo zálohu (maximálně však do výšky ceny zájezdu), jestliže se zájezd neuskuteční,

zaplacenou, ale neposkytnutou službu (maximálně však do výšky uhrazené ceny za neposkytnutou službu),

  • v případě, že pojistná událost vznikne v době, kdy je klient v zahraniční a CK mu nezabezpečí dopravu z místa pobytu zpět do České republiky, pojišťovna poskytne plnění ve výši přiměřených nákladů za dopravu pojištěného z místa pobytu do ČR, pokud doprava byla součástí zájezdu.

Potvrzení o tomto pojištění si spolu s ostatními cestovními doklady převezme klient po uzavření smlouvy o obstarání zájezdu v CK Aeolus nebo je také k dispozici na našich webových stránkách www.aeolus.cz. Pojištění pro případ úpadku je zahrnuté v základní ceně zájezdů CK Aeolus.

Nejnovější akce
Informace o aktuální situaci v CK Aeolus Informace o aktuální situaci v CK Aeolus Vážení klienti, současná situace, kdy jsou nařízením vlády uzavřeny nejen školy, restaurace, státní hranice, ale také všechny cestovní kanceláře, je pro nás všechny velice složitá.
Ocenění Ocenění Ocenění od obchodních partnerů vždy potěší a obzvlášť, když je udělené za naprosté minimum reklamací a maximální spokojenost našich společných klientů!
Ženy z Karpathosu Ženy z Karpathosu Dokážou ženy převzít úlohu mužů, resp. mají muži skutečně hlavní úlohu? Nejen tyto ale mnoho dalších otázek se snažila pro CNN zodpovědět cestovatelka Katie Sehl na řeckém Karpathosu.