vyhledat zájezdy

Zásady zpracování osobních údajů v CK Aeolus

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V CK AEOLUS

V souvislosti se zpracováním osobních údajů dotčených osob provozovatel tímto poskytuje příslušné informace podle článků 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46 / ES (dále jen "Nařízení“)

CK Aeolus k osobním údajům získaným od Vás, našich klientů, přistupuje zodpovědně a snaží se dodržovat pravidla stanovená platnou evropskou legislativou a tak přiměřeně chránit osobní údaje svých klientů. Podle předmětného Nařízení si vás dovolujeme informovat o následujících skutečnostech a prosíme, abyste si je prostudovali.

 1. A) Kdo je provozovatelem Osobních údajů?

Společnost AEOLUS, řecká cestovní kancelář, s.r.o. založená a existující podle českého práva, se sídlem Minoritská 469/1, 602 00 Brno, OR KS BRNO, oddíl C, vložka 44348 (dále jen "Společnost")

 1. B) Jaké jsou Kontaktní údaje provozovatele?

Adresa pro zasílání písemností: Minoritská 469/1, 602 00 Brno

Telefonický kontakt: 00420 542 210 800

Emailový kontakt: aeolus@aeolus.cz

všechny podrobné informace týkající se CK Aeolus: www.aeolus.cz

 1. C) Jaké jsou účely a právní základy zpracování osobních údajů klientů?

Provozovatel CK Aeolus zpracovává osobní údaje dotčených osob - klientů (objednatelů služeb cestovního ruchu) a zástupců klientů na následující účely:

 • Hlavním účelem zpracování osobních údajů je poskytování služeb cestovního ruchu, zejména zabezpečení vašeho zájezdu, který je předmětem uzavřené smlouvy o obstarání zájezdu. Právním základem pro takové zpracování osobních údajů je plnění smlouvy, resp. oprávněný zájem pro spolucestující, resp. cestující ve prospěch kterých byla smlouva o obstarání zájezdu uzavřena.
 • Zpracování osobních údajů pro účely vyřizování případných reklamací, kde právním základem zákonná povinnost CK Aeolus založená zvláštním předpisem.
 • Zpracování osobních údajů za účelem vedení účetní agendy a archivace, kde je právním základem zákonná povinnost CK Aeolus založená zvláštním předpisem.
 • Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu provozovatele CK Aeolus např. při obhajobě právních nároků vyplývajících ze smlouvy nebo při vymáhání pohledávek.
 • Zpracování osobních údajů za účelem poskytování Věrnostního programu - bonusových a věrnostních slev do budoucna, kde je právním základem oprávněný zájem klientů CK Aeolus jakož i písemný souhlas klientů na takové zpracování.
 • Zpracování osobních údajů pro marketingové účely - zasílání newsletterů a ev. spotřebitelské soutěže. Souhlas pro marketingové účely je dobrovolný a je kdykoliv odvolatelný.
 1. D) Jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů (čili které vaše údaje mohou být u nás zpracovávány):

- Jméno a Příjmení

- Datum narození

- Bydliště, trvalé, příp. přechodné

- Telefonní číslo

- Emailová adresa

- Číslo cestovního dokladu (případně další podrobnosti potřebné k zajištění účelu smlouvy o zájezdu - víza apod.)

- Obecně použitelný identifikátor – např. rodné číslo (pouze pro vyřízení víz, pokud se vyžadují)

- Údaje o bankovním účtu

- Zdravotní údaje (informace o zdravotním postižení pro zajištění některé požadované služby, například speciální strava, asistence či údaje o poskytnutém ošetření pro účely vyřízení pojistné události)

- Údaje o destinaci, termínové, cenové a obsahové údaje o poskytovaných službách (zejména pro účely věrnostních programů)

 1. E) Kdo jsou příjemci osobních údajů - komu CK Aeolus osobní údaje poskytuje ?:

Osobní údaje poskytujeme výhradně smluvním dodavatelům vámi požadovaných služeb cestovního ruchu - dopravci, partneři zajišťující ubytování a stravu, poskytovatelé pojištění a asistenčních služeb atd.

 1. F) Dochází k předávání osobních údajů do 3. zemí?

Ano, ale výhradně jen za účelem zajištění plnění vaší smlouvy v případě, že si klient zájezd do takové země sám objedná a s přenosem vyjádří výslovný souhlas, který je nezbytně nutný k plnění smlouvy ak provedení předsmluvních opatření přijatých na žádost jeho jako dotčené osoby.

 1. G) Jaká je doba uchovávání osobních údajů?

Podle Účelu na který se osobní údaje zpracovávají. Mimimálne však na dobu 2 let od návratu ze zájezdu, maximálně na dobu vyžadovanou příslušným zvláštním zákonem. V případě udělení souhlasu se zpracováním pro marketingové účely na dobu 5 let resp. do odvolání tohoto souhlasu.

 1. H) Jaké máte jako dotyčná osoba práva?
 2. právo na přístup k osobním údajům, které se vás týkají - právo na potvrzení, zda osobní údaje jsou nebo nejsou zpracovávány a na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů,
 3. právo na opravu nesprávných osobních údajů, které se vás týkají,

III. právo na výmaz osobních údajů, které se vás týkají, v případě, že jsou splněné podmínky pro jejich výmaz a dále neexistuje zákonná povinnost resp. oprávněný zájem na jejich další zpracování nebo archivaci,

 1. právo na omezení zpracování osobních údajů,
 2. právo namítat proti zpracování osobních údajů, které se vás týká, za účelem marketingu, věrnostního programu příp. spotřebitelské soutěže,
 3. právo na přenositelnost osobních údajů jinému provozovateli, pokud tomu nebrání žádné zákonné překážky,

VII. právo kdykoliv odvolat svůj udělený souhlas na zpracování osobních údajů,

VIII. právo podat stížnost orgánu dozoru - Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, www.uoou.cz, posta@uoou.cz 

Výše uvedená práva máte jako dotyčná osoba v rozsahu podle článků 15 až 21 a článku 77 Nařízení. Dotyčná osoba může uplatnit svá práva ústně, písemně nebo elektronicky, přes výše uvedené kontaktní údaje. Pokud dotyčná osoba požádá o ústní poskytnutí informací, informace budou poskytnuty po prokázání její totožnosti. Dotyčná osoba je povinna sdělit provozovateli, všechny změny v jejích osobních údajích a to neprodleně po jejich změně.

Informace o zdroji osobních údajů:

osobní údaje týkající se dotčené osoby jsou získány z následujícího zdroje: - všechny osobní údaje poskytuje samotný klient při uzavírání smluvního vztahu, nebo jím písemně na to pověřený zástupce. 

Platnost od 24.5.2018

Nejnovější akce
Informace o aktuální situaci v CK Aeolus Informace o aktuální situaci v CK Aeolus Vážení klienti, současná situace, kdy jsou nařízením vlády uzavřeny nejen školy, restaurace, státní hranice, ale také všechny cestovní kanceláře, je pro nás všechny velice složitá.
Ocenění Ocenění Ocenění od obchodních partnerů vždy potěší a obzvlášť, když je udělené za naprosté minimum reklamací a maximální spokojenost našich společných klientů!
Ženy z Karpathosu Ženy z Karpathosu Dokážou ženy převzít úlohu mužů, resp. mají muži skutečně hlavní úlohu? Nejen tyto ale mnoho dalších otázek se snažila pro CNN zodpovědět cestovatelka Katie Sehl na řeckém Karpathosu.