vyhledat zájezdyKomplexní cestovní pojištění

Komplexní cestovní pojištění

CK Aeolus umožňuje a doporučuje svým klientům uzavřít komplexní cestovní pojištění, jehož součástí je i pojištění storna zájezdu u pojišťovací společnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. za částku 62 Kč na osobu a den při cestách v rámci Evropy (včetně Turecka, Egypta a Kypru). Uzavřením pojištění vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a pojišťovnou. V případě vzniku a při likvidaci pojistných událostí vám naše cestovní kancelář poskytne potřebnou součinnost (nehradí však poplatky za ošetření, léky, dopravu apod.). Podrobnější informace o podmínkách a výši krytí v případě pojistné události jsou v pojistné části každé Smlouvy o obstarání zájezdu a v pojistných podmínkách, které jsou k dispozici v našich kancelářích nebo na www.aeolus.cz, případně přímo na pobočkách Allianz Slovenské poisťovně.

DOKUMENTY K POJIŠTĚNÍ ke stažení zde:

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění a asistenční služby

Podmínky pro komplexní cestovní pojištění

Tabulka - Rizikové skupiny pro účely cestovního pojištění

 

DĚTI SLEVA 100,- Kč

Pokud si zakoupíte komplexní cestovní pojištění přímo na pobočkách CK Aeolus, vaše děti do 12 l. získají slevu 100 Kč z celkové ceny pojištění.

 

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ POJISTNÉ UDÁLOSTI?

Především:

- dbejte, aby se následky pojistné události zbytečně nezvětšovaly,

- proti hrozící škodě zakročte způsobem přiměřeným okolnostem,

- v případě potřeby se obraťte na asistenční společnost Mondial Assistance, tel. +420 283 002 781

Dále

Při onemocnění nebo úrazu v zahraničí:

- při hospitalizaci okamžitě kontaktujte asistenční společnost Mondial Assistance,

- uveďte:

• jméno a datum narození,

• rodné číslo,

• kontaktní telefonní číslo,

• informace o pojistné události,

• spojení do nemocnice na ošetřujícího lékaře

- je možné volat na účet volaného nebo si nechat zavolat zpět

- platby spojené s ambulantním léčením zaplaťte v hotovosti a originály dokladů o zaplacení pečlivě uschovejte, po návratu Vám budou proplacené,

- v případě, že nebudete schopní tyto účty zaplatit nebo pokud potřebujete radu nebo pomoc, kontaktujte asistenční centrálu Mondial Assistance a postupujte podle výše uvedených pokynů,

- pokud v průběhu cesty utrpíte úraz, okamžitě jej oznamte po návratu z cesty pojišťovateli.

Při poškození, zničení nebo ztrátě zavazadel:

- krádež zavazadel okamžitě ohlaste na nejbližší policejní stanici,

- od policie si vyžádejte potvrzení, že jste krádež ohlásili,

- dbejte, aby Vám policie potvrdila:

• jaké věci Vám byly odcizené,

• kdy přibližně ke krádeži došlo,

• kde přesně byla zavazadla uložená,

• zda bylo auto uzamčené a uzavřené,

- pokud dojte ke škodě na zavazadlech v ubytovacím zařízení, požádejte písemně provozovatele zařízení o náhradu škody a převzetí žádosti si nechejte potvrdit,

- pokud dojte ke ztrátě zavazadel při dopravě, vyžádejte si u odpovědného zástupce dopravce vystavení zápisu o škodě,

- okolnosti vzniku škody se pokuste vyfotografovat nebo jinak zdokumentovat,

- poškozená zavazadla nebo jejich zbytky uschovejte

- pojistnou událost ohlaste telefonicky pojišťovateli.

Při vzniku odpovědnosti za škodu:

- v případě vzniku pojistné události za odpovědnost za škodu informujte asistenční společnost Mondial Assistance a postupujte podle jejich pokynů,

- svoji odpovědnost za škodu neuznávejte bez souhlasu pojistitele a náhradu škody neplaťte, ani se k tomu nezavazujte,

- nepodepisujte žádný dokument, jehož obsahu nebudete dobře rozumět,

- pokud je to možné, vznik škody ohlaste policii, o ohlášení si vyžádejte potvrzení,

- okolnosti vzniku škody se snažte vyfotografovat nebo jinak zdokumentovat,

- poškozené věci nebo jejich zbytky si v případě možnosti uschovejte,

- po návratu z cesty okamžitě ohlaste pojistnou událost pojišťovateli.

Při zrušení cesty:

- pokud nebudete moci uskutečnit plánovanou cestu, nevyhnutelně to oznamte cestovní kanceláři a pojišťovateli,

- uveďte důvod zrušení cesty a přiložte stornofakturu cestovní kanceláře, potvrzení od lékařem, případně jinou dokumentaci, která dokazuje vznik pojistné události.

Pro případ potřeby doplňkových asistenčních služeb:

- formulář pojistné smlouvy neberte s sebou do zahraničí, ale ponechejte jej v ČR u osoby, kterou poučte, aby v případě pojistné události kontaktovala asistenční společnost Mondial Assistance, tel. +420 283 002 781

Podrobnější informace najdete ve Všeobecných pojistných podmínkách pro cestovní pojištění a asistenční služby.

INFORMACE PRO LÉKAŘE

Oprávněný z této pojistné smlouvy je pojištěný v Allianz – Slovenskej poisťovni, a.s., Bratislava, Slovenská republika. Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. uhradí prostřednictvím asistenčních služeb Mondial Assistance náklady vynaložené za nevyhnutelné ošetření nebo hospitalizaci pojištěného v rozsahu a za podmínek uvedených ve Všeobecných pojistných podmínkách. V případě potřeby se, prosím, obraťte na asistenční společnost Mondial Assistance, tel. +420 283 002 781. Telefonní účty Vám budou proplacené nebo volejte na účet volaného.


 

 

 

Bezpečnost Vašich peněz – pojištění pro případ úpadku CK 

Ve smyslu zákona č. 214/2006 Sb. je každá cestovní kancelář povinná pojistit své zájezdy pro případ úpadku.

 

CK Aeolus má uzavřenu smlouvu s Allianz Slovenskou poisťovňou, a. s. o pojištění klientů cestovní kanceláře pro případ neposkytnutí služby z důvodu úpadku CK. V praxi to znamená, že v případě vzniku pojistné události z toho titulu Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. uhradí klientovi:

 

  • zaplacenou cenu zájezdu nebo zálohu (maximálně však do výšky ceny zájezdu), jestliže se zájezd neuskuteční,
  • zaplacenou, ale neposkytnutou službu (maximálně však do výšky uhrazené ceny za neposkytnutou službu),
  • v případě, že pojistná událost vznikne v době, kdy je klient v zahraniční a CK mu nezabezpečí dopravu z místa pobytu zpět do České republiky, pojišťovna poskytne plnění ve výši přiměřených nákladů za dopravu pojištěného z místa pobytu do ČR, pokud doprava byla součástí zájezdu.

Potvrzení o tomto pojištění si spolu s ostatními cestovními doklady převezme klient po uzavření smlouvy o obstarání zájezdu v CK Aeolus nebo je také k dispozici na našich webových stránkách www.aeolus.cz. Pojištění pro případ úpadku je zahrnuté v základní ceně zájezdů CK Aeolus.

Nejnovější akce
Flexi Pass CARD Flexi Pass CARD Nově přijímáme poukázky Flexi Pass CARD na našich pobočkách.
Infocesta Chalkidiki 2018 Infocesta Chalkidiki 2018 Přečtěte si o našem květnovém putování po Chalkidiki.
Rozšíření vozového parku Rozšíření vozového parku Máme dobrou zprávu pro všechny naše klienty, kteří s námi jezdí na dovolené autobusem.