vyhledat zájezdy

Všeobecné smluvní podmínky účasti na pobytových a poznávacích zájezdech

Všeobecné smluvní podmínky účasti na pobytových zájezdech CK AEOLUS

Čl. I.) Smlouva o zájezdu

 1. Účastníky smluvního vztahu jsou pořadatel – AEOLUS, s.r.o. – řecká cestovní kancelář – se sídlem v Brně, Minoritská 469/1, 602 00, (dále jen „CK“) prostřednictvím své sítě poboček, příp. externích autorizovaných prodejců na jedné straně a zákazník na straně druhé. Zákazník je osoba (fyzická nebo právnická), která uzavře s CK smlouvu o zájezdu, osoba, v jejíž prospěch je smlouva o zájezdu uzavřena, případně osoba, na kterou byl zájezd převeden za podmínek podle Občanského zákoníku dále jen „zákazník“.
 2. Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem vzniká uzavřením smlouvy o zájezdu, ve které se CK zavazuje obstarat pro zákazníka za sjednaných podmínek zájezd a zákazník se zavazuje zaplatit CK předem sjednanou souhrnnou cenu. Zákazník je povinen uvést ve smlouvě o zájezdu mimo jiné svůj telefonický kontakt, data narození zúčastněných osob, v případě autobusových a kombinovaných zájezdů rovněž čísla cestovních pasů.
 3. Předmět smlouvy o zájezdu a smluvní podmínky jsou určené smlouvou o zájezdu a podrobněji specifikované v jejich nedílných součástech, tj. v katalogu CK AEOLUS na uvedenou příslušnou sezónu resp. v katalogovém listu ke konkrétní smlouvě o zájezdu, platném aktuálním ceníku CK AEOLUS, Všeobecných smluvních podmínkách účasti na zájezdech CK AEOLUS a Důležitých informacích při výběru zájezdu, které obdrží zákazník současně s podepsanou smlouvou o zájezdu. Úplný a podrobný popis ubytovacích kapacit a platný ceník včetně všech specifikací služeb a aktuálních doplňků je každému klientovi k dispozici na www.aeolus.cz.
 4. Zákazník může postoupit smlouvu o zájezdu třetí osobě, pokud tato splňuje podmínky účasti na zájezdu. Písemné oznámení o změně v osobě zákazníka musí zákazník doručit CK včas, nejpozději ve lhůtě do 7 dní před zahájením zájezdu. K oznámení musí připojit prohlášení nového zákazníka, že tento souhlasí s uzavřenou smlouvou a že splní dohodnuté podmínky účasti na zájezdu a zároveň uvést všechny jeho potřebné údaje uváděné ve smlouvě. Zákazník a třetí osoba jsou zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení ceny zájezdu a k úhradě nákladů, které CK v souvislosti se změnou zákazníka vzniknou. Za změnu osoby a doplňujících údajů a následné vystavení nové smlouvy, činí náklady částku 500,-Kč na osobu. Za změnu destinace, ubytování, termínu, dopravního prostředku, odletového/odjezdového místa atd. činí poplatek 1.000,- Kč za osobu, přičemž tyto změny nejsou přípustné ve lhůtě kratší než 15 dní před plánovaným zahájením zájezdu. Pokud nebudou splněny uvedené lhůty, je zákazník povinen postupovat jako v případě odstoupení od smlouvy a uhradit odstupné.

Čl. II.) Cena a platební podmínky

 1. Dohodnutá cena objednaných služeb je uvedená ve smlouvě o zájezdu. Tato cena je stanovena v CZK, pokud není uvedeno jinak, na základě aktuálního ceníku CK, případně prostřednictvím zveřejněných akčních cen v ceníku na www.aeolus.cz, nebo vzájemnou dohodou účastníků smlouvy. Pro určení ceny zájezdů v ceníku CK Aeolus na sezónu 2017 byly použity ceny služeb a poplatků známé k 1.9.2016, referenční cena paliva PLATTS FOB Rotterdam High 500 USD/t a konverzní kurz CZK/USD 24,5, CZK/EUR 27,5.
 2. Ceny zájezdů jsou smluvní. Závazná je vždy cena, která je uvedena na smlouvě o zájezdu. Dojde-li při vyplňování smlouvy o zájezdu k uvedení ceny, která je zřejmě nesprávná (chyba v psaní nebo počtech) – platí vždy cena, která by byla stanovena při správném postupu. Toto ustanovení platí pro omyl ze strany zákazníka i CK či jejího zástupce a druhá strana má kdykoli právo žádat opravu nesprávně vyplněné smlouvy o zájezdu.
 3. Zákazník je povinen uhradit CK 40% z dohodnuté souhrnné ceny zájezdu nejlépe v den uzavření smlouvy o zájezdu – nejpozději však do 3 pracovních dnů od jejího vzniku (pokud není ve smlouvě, v platném ceníku či v rámci speciálních slev a akcí výslovně uvedeno jinak). Zbývající část souhrnné ceny zájezdu je zákazník povinen uhradit na účet CK (příp. v hotovosti) bez výzvy k úhradě, nejpozději ve lhůtě 30 dní před zahájením zájezdu. V případě porušení této povinnosti zákazníkem je CK oprávněna od smlouvy odstoupit, a zákazník je povinen uhradit CK smluvní pokutu ve výši 50% z dohodnuté ceny objednaných služeb (souhrnné ceny zájezdu), a to do 3 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.
 4. CK Aeolus je oprávněna do 21. dne před zahájením zájezdu jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu v případě, že dojde:

– k prokazatelnému zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot (navýšení bude vypočítáno dle aktuální výše PLATTS FOB Rotterdam High – při ceně paliva 500 USD/t a méně – bez příplatku; 500-600 USD/t + 200 Kč/os., 600-750 USD/t + 450,- Kč/os., 750-900 USD/t + 700 Kč/os., 900-1050 USD/t + 950 Kč/os. atd.

– zvýší-li se platby spojené s dopravou, jako jsou letištní, přístavní či jiné poplatky zahrnuté v ceně zájezdu

– zvýší-li se směnný kurs české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10% (cena bude zvýšena o 1% za každé 1% nárůstu kurzu Kč).

 1. CK je oprávněna cenu zájezdu jednostranně zvýšit o částku rovnající se rozdílu ceny zájezdu dohodnuté ve smlouvě a ceny zájezdu vypočítané při zvýšení nákladů a plateb ve smyslu bodu 4. tohoto článku.
 2. CK odešle písemné oznámení o jednostranném zvýšení ceny zákazníkovi nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu. Zákazník je povinen zvýšenou cenu uhradit CK bezodkladně, nejpozději však před zahájením zájezdu, jinak má CK právo od smlouvy odstoupit a zákazník je povinen uhradit CK smluvní pokutu ve výši 50% z dohodnuté ceny objednaných služeb (souhrnná cena zájezdu), a to do 3 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.
 3. Pokud zákazník uzavře smlouvu o zájezdu ve lhůtě kratší než 30 dnů před zahájením zájezdu, resp. v akci LAST MINUTE, je povinen uhradit dohodnutou souhrnnou cenu zájezdu včetně objednaných služeb CK v hotovosti nebo převodem na účet CK následovně:
 4. a) při uzavření smlouvy ve lhůtě 30 až 7 dní před zahájením zájezdu – do 2 pracovních dnů od uzavření smlouvy,
 5. b) při uzavření smlouvy ve lhůtě kratší než 7 dní před zahájením zájezdu – v den uzavření smlouvy, resp. po uhrazení dohodnuté zálohy a po dohodě s CK, nejpozději do 24 hodin od uzavření smlouvy.

V případě, že zákazník od takovéto smlouvy odstoupí, nebo souhrnnou cenu zájezdu neuhradí CK v hotovosti (resp. platba nebude připsána na účet CK) nejpozději 1 pracovní den před zahájením zájezdu, smlouva o zájezdu zaniká ke dni zahájení zájezdu a zákazník je povinen zaplatit CK odstupné ve výši podle čl. V. odst. 1 těchto Všeobecných smluvních podmínek.

 

Čl. III.) Podmínky účasti na zájezdu, práva a povinnosti smluvních stran

Účast zákazníka na zájezdu je podmíněná (pokud není individuálně dohodnuto jinak)

 1. a) zaplacením dohodnuté souhrnné ceny zájezdu, resp. ceny jednostranně zvýšené podle čl. II bod 5.,
 2. b) konáním zájezdu a dostavením se včas k odjezdu na zájezd s platným cestovním dokladem (pas, OP) a ostatními nezbytnými doklady (letenka, víza, voucher, atd.).
 3. Zákazník má právo:
 4. a) na bezchybné, řádné a včasné poskytnutí dohodnutých služeb zahrnutých do ceny zájezdu,
 5. b) na reklamaci nedostatků poskytovaných služeb ve smyslu reklamačního řádu,
 6. c) na písemné poskytnutí podrobných informací o skutečnostech neobsažených ve smlouvě, (katalog, katalogový list, resp. ceník CK), podrobnější informace o ubytování, dopravě a stravování – pokud jsou součástí zájezdu,
 7. d) na asistenční služby česky nebo slovensky hovořícího stálého delegáta CK, nebo asistenční služby partnerské společnosti (zpravidla v anglickém jazyce) v místě pobytu pro účely poskytnutí nevyhnutelné pomoci v těžkostech, pro účely přijímání a vyřizování reklamací apod.
 8. e) obdržet veškeré potřebné doklady pro čerpání smluvně dohodnutých služeb (letenka, vízum, vouchery apod.) před zahájením zájezdu,
 9. f) na bezodkladnou informaci o případných změnách dohodnutých služeb,
 10. g) odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu při současném zaplacení odstupného podle Čl. V. těchto smluvních podmínek.
 11. Zákazník je povinen:
 12. a) poskytnout CK bez vyzvání a včas všechny potřebné informace, příp. doklady k řádnému a včasnému zabezpečení a poskytnutí dohodnutých služeb, zejména všechny údaje potřebné pro řádné uzavření smlouvy, převzít katalog, katalogový list, ceník, Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech CK Aeolus spolu s dokladem o povinném pojištění zájezdů CK pro případ úpadku při uzavírání smlouvy.
 13. b) zaplatit včas (ve lhůtě splatnosti) dohodnutou zálohu a dohodnutou souhrnnou cenu zájezdu,
 14. c) na zahájení zájezdu mít u sebe platný cestovní doklad (pas), ostatní cestovní doklady pro poskytnutí smluvně dohodnutých služeb odevzdané CK (letenky, vouchery apod.), při cestě do zemí s vízovou povinností příslušná víza, která si obstará individuálně nebo za předem dohodnutých podmínek a odměnu prostřednictvím CK (poplatky za udělení a vyřízení víza nejsou zahrnuté v ceně zájezdu, pokud to není výslovně ve smlouvě dohodnuto),
 15. d) splnit si očkovací a další povinnosti při cestách do zemí, ve kterých se toto vyžaduje,
 16. e) dodržovat stanovený program a řídit se pokyny stálého delegáta CK, resp. průvodců, nebo provozovatele dopravního prostředku a ubytovacího zařízení,
 17. f) jednat a chovat se tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku ostatních účastníků zájezdu, dodavatelů služeb nebo CK,
 18. g) uhradit všechny náklady a škody vzniklé v souvislosti s jeho vyloučením z účasti na zájezdu v případě, pokud svým jednáním ohrožuje nebo ruší průběh nebo program zájezdu, nebo závažným způsobem porušuje právní předpisy, poškozuje cizí majetek a práva ostatních účastníků zájezdu, dodavatelů služeb a CK. Při vyloučení z účasti na zájezdu ztrácí zákazník nárok na náhradu nevyužitých služeb.
 19. CK je povinna:
 20. a) poskytnout zákazníkovi pouze předem dohodnuté a zaplacené služby. Další služby poskytne CK pouze na základě písemného smluvního dojednání a úhrady objednaných služeb,
 21. b) mít uzavřenou smlouvu o povinném pojištění zájezdu pro případ úpadku CK ve smyslu platných předpisů a při uzavření smlouvy o zájezdu spolu se smlouvou odevzdat zákazníkovi doklad o tomto pojištění,
 22. c) plnit další povinnosti vyplývající jí ze smlouvy o zájezdu a platných právních předpisů.

 Čl. IV.) Změna smluvních podmínek

 1. CK má právo v případě nutnosti provést změny i podstatné náležitosti nebo podmínky smlouvy o zájezdu před jeho zahájením (např. termínů, trasy, rozsahu, kvality, způsobu poskytnutí a ceny služeb uvedených ve smlouvě). CK bude bezodkladně o této skutečnosti informovat zákazníka a navrhne změnu smlouvy. Pokud následkem navrhované změny smlouvy je i změna ceny, CK v návrhu uvede i novou cenu. Nesouhlasí-li zákazník se změnou smlouvy, má právo od smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě 7 dní ode dne obdržení návrhu. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy v této lhůtě, platí, že se změnou smlouvy souhlasí.
 2. Za podstatné změny v dohodnutých podmínkách se pokládá pouze:

– zvýšení ceny dojednaných služeb o více než 10 %

– snížení kvality a rozsahu služeb bez přiměřeného snížení ceny objednaných služeb,

– změna termínu o více než 3 dny.

Za podstatnou změnu v dohodnutých službách se nepovažuje změna hotelu za hotel stejné kategorie, nebo poskytnutí jiné smluvní služby vyšší kategorie než byla kategorie ve smlouvě dojednaná (ubytování, doprava, atd.) za původně dohodnutou cenu. V takovém případě může zákazník odstoupit od smlouvy pouze způsobem a za podmínek uvedených v článku V. těchto všeobecných podmínek.

 1. CK má právo zrušit zájezd, pokud do 21 dní před jeho zahájením nebude dosažený minimální počet účastníků zájezdu – 35 účastníků při autobusových zájezdech a 100 při leteckých zájezdech, pokud není v katalogu nebo ceníku stanovený jiný minimální počet účastníků. CK má právo zrušit zájezd v důsledku událostí, kterým není možné zabránit ani při vynaložení všeho úsilí, nebo v důsledku neobvyklých a nepředvídatelných okolností, tzv. vis major.
 2. Zrušení zájezdu a odstoupení od smlouvy je CK povinna písemně oznámit zákazníkovi, a to bezodkladně, v případě zrušení z důvodů nedosáhnutí minimálního počtu účastníků nejpozději ve lhůtě 7 dnů před zahájením zájezdu.
 3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka podle bodu 1. tohoto čl. nebo ze strany CK podle bodu 3. tohoto čl. má zákazník právo žádat od CK poskytnutí jiného zájezdu nejméně v kvalitě, která odpovídá službám dohodnutým ve zrušené smlouvě, pokud CK může takovýto zájezd nabídnout. Dohodnou-li se strany o náhradním zájezdu, nemá CK právo zvýšit cenu, i když je náhradní zájezd vyšší jakosti. Je-li náhradní zájezd nižší jakosti, vyplatí CK zákazníkovi rozdíl v ceně bez zbytečného odkladu.
 4. V případě, že zákazník uzavře smlouvu o zájezdu v akci LAST MINUTE, tj. za cenu výrazně nižší než je uvedená v ceníku a vtermínu kratším než 21 dní před zahájením zájezdu, bere na vědomí, že ze strany dodavatelů jednotlivých služeb může dojít ke změně dohodnutých podmínek a CK mu v takovém případě může poskytnout náhradní plnění služby za službu, která byla smluvně dohodnutá. (např. ubytování v studiích./apartmánech nebo hotelu stejné nebo vyšší kategorie apod.). V tomto případě není závazné místo pobytu, tedy lokalita nebo město, a náhradní ubytování či služba může být v jiném letovisku než uvedeném na objednávce.
 5. CK má právo – v případě projeveného zájmu zákazníka – nabídnout zákazníkovi ubytování případně další doplňkové služby (ve smyslu nabídky lokálního partnera CK), které nejsou uvedené (popsané a zobrazené) v katalogu CK a jejich cena nebyla publikována v platném ceníku. Tyto služby může nabídnout CK zákazníkovi v akci LAST MINUTE. Pro takovýto případ uzavření smlouvy o zájezdu je zákazník srozuměn a souhlasí s tím, že informace o ubytování a doplňkových službách (např. stravování), které byly podkladem pro uzavření smlouvy o zájezdu, nemusí být úplné, případně zákazníkovi může být poskytnuto plnění této povinnosti náhradním resp. částečným způsobem (např. v hotelech, studiích nebo apartmánech No name – bez uvedení jména, jejich přesné polohy, příp. pouze s uvedením ubytovací kategorie).

Čl. V.) Odstoupení od smlouvy – odstupné

 1. Zákazník má právo před začátkem zájezdu odstoupit od smlouvy (stornovat účast na zájezdu). Při odstoupení od smlouvy je zákazník povinen zaplatit CK odstupné v následující výši:

10 % při odstoupení ve lhůtě delší než 45 dní před zahájením zájezdu

25 % při odstoupení ve lhůtě 45 – 31 dní před zahájením zájezdu,

50 % při odstoupení ve lhůtě 30 – 21 dní před zahájením zájezdu,

75 % při odstoupení ve lhůtě 20 – 16 dní před zahájením zájezdu,

100% při odstoupení ve lhůtě 15 dní a kratší před zahájením zájezdu.

Výše stornopoplatku se vypočítává ze souhrnné dohodnuté ceny bez komplexního cestovního pojištění (pokud bylo uzavřeno). Úhrada za komplexní cestovní pojištění je nevratná, od smlouvy o cestovním pojištění nelze tímto způsobem odstoupit, zákazník zůstává pojištěný mimo jiné i z důvodu případného nárokování storno poplatku na pojišťovně. Smluvní pokuta je splatná ihned. CK má právo odečíst (započítat) smluvní pokutu od složené zálohy nebo zaplacené ceny.

 1. Pro stanovení výše odstupného je rozhodující datum odstoupení od smlouvy, tj. datum odeslání odstoupení poštou, příp. datum potvrzení odstoupení ze strany CK. Od smlouvy je možno odstoupit výhradně písemnou formou.
 2. Pokud je zákazník z vlastní viny vyloučen z účasti na zájezdu pro porušení právních předpisů, nemá nárok na vrácení zaplacené ceny objednaných služeb. Stejně tak nemá zákazník nárok na vrácení zaplacené ceny objednaných služeb v případě, když z jakýchkoliv příčin na zájezd nenastoupí.

 Čl. VI.) Reklamační řád

      1. Předmět

Reklamační řád spolu se Všeobecnými smluvními podmínkami zájezdů pořadatele zájezdů (dále jen „CK AEOLUS“), které jsou nedílnou součástí potvrzení zájezdu/smlouvy o zájezdu (dále jen „SZ“), upravuje způsob uplatňování nároků zákazníka vyplývající z odpovědnosti CK AEOLUS za vady poskytnuté služby cestovního ruchu a jejich vyřizování (dále jen „reklamace“) v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) a zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, v platném znění (dále jen „zák. o podnikání v cestovním ruchu“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění (dále jen „zák. o ochraně spotřebitele“).

 1. Vady zájezdu

2.1 CK AEOLUS odpovídá zákazníkovi ve smyslu ustanovení § 2537 a násl. NOZ za vady zájezdu.

2.2 Má-li zájezd vadu a byla-li tato vytčena zákazníkem v souladu s § 2540 NOZ bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Nevytkl-li zákazník vadu bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, a to ani do jednoho měsíce od skončení zájezdu a CK ALEOLUS toto namítne, pak mu soud právo na slevu z ceny nepřizná.

 1. Reklamace

3.1 Při řešení reklamace je nutná součinnost zákazníka, spočívající zejména v umožnění přístupu do prostor, které mu byly pronajaty k ubytování nebo do dopravního prostředku, kterým byla zajištěna doprava, zástupci pověřenému CK AEOLUS (dále jen „delegát CK AEOLUS“), jakož i zástupci dodavatelů služeb, které jsou předmětem reklamace, aby bylo možné objektivně posoudit tvrzení uváděné v reklamaci.

3.2 Reklamaci může zákazník uplatnit ústně či písemně, popřípadě jiným vhodným způsobem u delegáta CK AEOLUS během trvání zájezdu, či v kanceláři CK AEOLUS. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, resp. umožní nalézt okamžitě vhodná řešení. Zákazník při uplatňování reklamace uvede své jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum, důvod a předmět reklamace, specifikaci požadavků co do důvodu a výše a dle možnosti předmět reklamace průkazně skutkově doloží. CK AEOLUS zákazníkovi doporučuje předložit doklad o poskytnuté službě. Je-li uzavření SZ zprostředkováno jinou cestovní kanceláří nebo cestovní agenturou (dále jen „obchodní zástupce“), může zákazník reklamaci uplatnit u tohoto obchodního zástupce. Za zákazníka se pro účely reklamace považuje každý účastník zájezdu uvedený v SZ.

3.3 K uplatněné reklamaci musí být vždy vystaveno potvrzení o reklamaci – reklamační protokol – v němž musí být uvedeno, kdy zákazník reklamaci uplatnil, identifikační údaje zákazníka, co je předmětem reklamace a jaký způsob vyřízení zákazník požaduje. Jestliže zákazník předá delegátovi CK AEOLUS v místě poskytované služby určité písemnosti, popř. jiné podklady týkající se reklamace, musí být tato skutečnost v protokolu výslovně uvedena. Reklamační protokol podepisuje osoba, která se zákazníkem protokol sepisuje a zákazníkovi se doporučuje, aby svým podpisem na reklamačním protokolu stvrdil převzetí jeho kopie a souhlas s jeho obsahem.

 1. Vyřizování reklamací

4.1 CK AEOLUS nebo jí pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady.

4.2 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se CK AEOLUS se zákazníkem nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

4.3 Zákazníkovi se vydává potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. V případech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo z části důvodná, spočívá vyřízení reklamace v bezplatném odstranění vady nebo v poskytnutí náhradní služby. Není-li to možné, poskytne CK AEOLUS zákazníkovi po dohodě přiměřenou slevu z ceny, popř. při splnění stanovených podmínek kompenzaci podle článku 5. tohoto reklamačního řádu. V případech, kdy je reklamace posouzena jako nedůvodná, je zákazník písemně informován o důvodech zamítnutí reklamace ve smyslu § 19 odst. 1 zák. o ochraně spotřebitele.

 1. Poskytnutí kompenzace

5.1 Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení zájezdu, má právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. CK AEOLUS neodpovídá za škodu, která byla způsobena zákazníkem či třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu nebo byla způsobena v důsledku neodvratitelné události (vis maior).

5.2 V případě vzniku vad týkajících se kvality ubytování je zákazník povinen neprodleně oznámit příslušnou vadu delegátovi CK AEOLUS přímo v místě pobytu. Zákazník je povinen poskytnout delegátovi veškerou nutnou součinnost pro sepsání písemného protokolu o vadě, který je nezbytným předpokladem poskytnutí slevy. Odmítne-li zákazník tuto součinnost delegátovi poskytnout (např. neumožní delegátovi vstup do jeho pokoje), nebude možné poskytnutí slevy. Vznik vady může zákazník doložit fotodokumentací, kterou spolu s potvrzením poskytovatele odevzdá po skončení zájezdu CK AEOLUS, popř. jejímu obchodnímu zástupci, u kterého zájezd zakoupil.

5.3 U vad ve službách delegáta je zákazník povinen neprodleně kontaktovat delegáta CK AEOLUS v místě pobytu a oznámit mu příslušnou vadu. Vady spočívající v činnosti delegáta mohou být prokazovány rovněž svědeckými výpověďmi.

5.4 V případě vzniku vad ve službách dopravy je zákazník povinen požádat delegáta CK AEOLUS, případně jiného pověřeného zaměstnance CK AEOLUS o písemné potvrzení vzniku příslušné vady nebo o vyplnění protokolu o vadě zakládající právo na finanční kompenzaci. Zjištěná vada musí být jasně a určitě popsána. Potvrzení je zákazník povinen odevzdat po skončení zájezdu CK AEOLUS, popř. jejímu obchodnímu zástupci.

5.5 Zákazníkovi bude ze strany CK AEOLUS poskytnuta sleva, pokud bude existence vady zákazníkem nade vší pochybnost prokázána dle výše uvedených pravidel. Pokud se určitá vada nevyskytuje během celé doby trvání zájezdu, výše kompenzace odpovídající konkrétní vadě zájezdu se vydělí celkovým počtem dní zájezdu a vynásobí počtem dní, v nichž se příslušná vada vyskytovala. Při porušení povinnosti, za niž odpovídá, nahradí CK AEOLUS jako pořadatel zákazníkovi vedle škody na majetku také újmu za narušení dovolené, zejména byl-li zájezd zmařen nebo podstatně zkrácen, a to za předpokladu, že byl nárok na náhradu újmy za narušení dovolené oprávněně vznesen. Přijme-li zákazník nabízenou slevu či náhradu za narušení dovolené, je tímto uplatněná reklamace považována za definitivně vyřízenou.

 1. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

6.1 Dle zákona o ochraně spotřebitele je možné, aby se zákazník obrátil na Českou obchodní inspekci a zahájil řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

6.2 Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Email:adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz

 1. Společná ustanovení

7.1 Nemá-li zájezd vlastnosti, o nichž CK AEOLUS zákazníka ujistila nebo které zákazník vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekával, zajistí CK AEOLUS nápravu, pokud si nevyžádá neúměrné náklady.

7.2 Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu a nepřijme-li CK AEOLUS opatření, aby zájezd mohl pokračovat, nebo zákazník opatření z řádného důvodu odmítne, zajistí CK AEOLUS na své náklady přepravu zákazníka na místo odjezdu popř. na jiné ujednané místo. Nelze-li pokračování zájezdu zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší jakosti, vrátí zákazníkovi rozdíl v ceně, zajistí-li pokračování s vyššími náklady, jdou tyto k tíži CK AEOLUS.

7.3 CK AEOLUS se odpovědnosti k náhradě škody způsobené porušením smluvní povinnosti zprostí, prokáže-li, že jí ve splnění povinnosti dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli. Jak je výslovně ujednáno v SZ, umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, omezení náhrady škody, hradí CK AEOLUS škody vzniklé porušením povinnosti ze smlouvy o zájezdu jen do výše tohoto omezení.

 1. Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti vyplývající uplatnění reklamace se řídí obecně závaznými právními předpisy.

 Čl. VII.) Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech CK jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Platí pro všechny zájezdy organizované CK. Vztahy mezi zákazníkem a CK, které nejsou upraveny smlouvou a jejími nedílnými součástmi, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a souvisejícími předpisy, a zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, na jejichž text se tímto odkazuje.

 Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů

Souhlasím, aby mé osobní údaje včetně data narození uvedené na smlouvě o zájezdu zpracovala CK AEOLUS, s.r.o. – řecká cestovní kancelář – se sídlem Minoritská 469/1, 602 00 Brno, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Tento souhlas uděluji až do doby jeho písemného odvolání. Poskytované údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům cestovní kanceláře Aeolus a dále osobám, které jsou oprávněny služby poskytované cestovní kanceláří Aeolus nabízet a poskytovat. Dále prohlašuji, že jsme zmocněn a podpisem smlouvy o zájezdu uděluji souhlas ve smyslu § 5 odst.2 zák.č. 101/2000 Sb., rovněž i jménem všech dalších osob uvedených na smlouvě o zájezdu.

 Všeobecné smluvní podmínky účasti na poznávacích zájezdech CK AEOLUS

Čl. I. Smlouva o zájezdu

1. Účastníky smluvního vztahu jsou pořadatel - AEOLUS, řecká cestovní kancelář, s.r.o. - se sídlem v Brně, Minoritská 469/1, (dále jen "CK") prostřednictvím své sítě poboček, příp. externích autorizovaných prodejců na jedné straně a zákazník na straně druhé. Zákazník je osoba (fyzická nebo právnická), která uzavře s CK smlouvu o zájezdu, osoba, v jejíž prospěch je Smlouva o zájezdu uzavřena, případně osoba, na kterou byl zájezd převeden za podmínek dle Občanského zákoníku (dále jen „zákazník“).

2. Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem vzniká uzavřením Smlouvy o zájezdu,ve které se CK zavazuje obstarat za sjednaných podmínek zájezd a zákazník se zavazuje zaplatit CK dopředu souhrnnou sjednanou cenu. Zákazník je povinen uvést ve Smlouvě o zájezdu mimo jiné svůj telefonický kontakt, data narození zúčastněných osob, v případě autobusových a kombinovaných zájezdů rovněž čísla cestovních pasů.

3. Předmět Smlouvy o zájezdu a smluvní podmínky jsou určeny Smlouvou o zájezdu a podrobněji specifikované v jejích nedílných součástech, tj. v katalogu CK AEOLUS na uvedenou příslušnou sezónu, platném aktuálním ceníku CK AEOLUS na příslušnou sezónu a Všeobecných smluvních podmínkách účasti na poznávacích zájezdech CK AEOLUS, které převezme zákazník současně s podepsanou Smlouvou o zájezdu.

4. Zákazník může postoupit smlouvu o zájezdu třetí osobě, pokud tato splňuje podmínky účasti na zájezdu. Písemné oznámení o změně v osobě zákazníka musí zákazník doručit CK včas,  nejpozději ve lhůtě do 7 dní před zahájením zájezdu. K oznámení musí připojit prohlášení nového zákazníka, že tento souhlasí s uzavřenou smlouvou a že splní dohodnuté podmínky účasti na zájezdu a zároveň uvést všechny jeho potřebné údaje uváděné ve smlouvě. Zákazník a třetí osoba jsou zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení ceny zájezdu a k úhradě nákladů, které CK v souvislosti se změnou zákazníka vzniknou. Za změnu osoby a doplňujících údajů a následné vystavení nové smlouvy, činí náklady částku 500,-Kč na osobu. Za změnu destinace, ubytování, termínu, dopravního prostředku, odletového/odjezdového místa atd. činí náklady částku 1.000,- Kč za osobu, přičemž tyto změny nejsou přípustné ve lhůtě kratší než 15 dní před plánovaným zahájením zájezdu. Pokud nebudou splněny uvedené lhůty, je zákazník povinen postupovat jako v případě odstoupení od smlouvy a uhradit odstupné.

Čl. II. Cena a platební podmínky

1. Dohodnutá cena objednaných služeb je uvedena ve Smlouvě o zájezdu. Tato cena je stanovena na základě aktuálního vydání ceníku CK na příslušnou sezónu, případně prostřednictvím zveřejněných akčních cen nebo vzájemnou dohodou účastníků smlouvy. Pro stanovení cen zájezdů v katalogu CK AEOLUS pro sezónu 2014 byl použit kurz české koruny vůči euru podle oficiálního kurzovního lístku ČNB k 1.11.2013.

2. Ceny zájezdů jsou smluvní. Závazná je vždy cena, která je uvedena na Smlouvě o zájezdu. Dojde-li při vyplňování Smlouvy o zájezdu k uvedení ceny, která je zřejmě nesprávná (chyba v psaní nebo počtech) – platí vždy cena, která by byla stanovena při správném postupu. Toto ustanovení platí pro omyl ze strany zákazníka i CK či jejího zástupce a druhá strana má kdykoli právo žádat opravu nesprávně vyplněné Smlouvy o zájezdu.

3. Zákazník je povinen uhradit CK 40% z dohodnuté souhrnné ceny zájezdu v den uzavření Smlouvy o zájezdu (pokud není ve smlouvě, v platném ceníku či v rámci speciálních slev a akcí výslovně uvedeno jinak). Zbývající část souhrnné ceny zájezdu je zákazník povinen uhradit na účet CK (příp. v hotovosti) bez výzvy k úhradě, nejpozději ve lhůtě 30 dní před zahájením zájezdu. V případě porušení této povinnosti zákazníkem je CK oprávněna od smlouvy odstoupit, a zákazník je povinen uhradit CK smluvní pokutu ve výši 50% z dohodnuté souhrnné ceny objednaných služeb, a to do 3 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

4. CK je oprávněna jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu v případě prokazatelného zvýšení dopravních nákladů a cen pohonných hmot, v případě zvýšení plateb spojených s dopravou (letištních nebo přístavních poplatků, případně zavedení nových povinných poplatků) zahrnutých v ceně zájezdu, nebo v případě změny směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %, pokud ke zvýšení ceny dojde nejpozději do 21 dnů před zahájením zájezdu.

5. CK odešle písemné oznámení o jednostranném zvýšení ceny zákazníkovi  nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu. Zákazník je povinen zvýšenou cenu uhradit CK bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě určené v písemném oznámení, jinak má CK právo od smlouvy odstoupit a požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 50% z dohodnuté souhrnné ceny objednaných služeb.

6. Pokud zákazník uzavře smlouvu o zájezdu ve lhůtě kratší než 30 dnů před zahájením zájezdu, resp. v akci last minute, je povinen uhradit dohodnutou souhrnnou cenu zájezdu včetně objednaných služeb CK v hotovosti nebo přímým vkladem na účet CK v den podpisu smlouvy, nejpozději však:

a) při uzavření smlouvy ve lhůtě 30 až 7 dní před zahájením zájezdu - do 2 pracovních dnů od uzavření smlouvy,

b) při uzavření smlouvy ve lhůtě kratší než 7 dní před zahájením zájezdu - v den uzavření smlouvy, resp. po uhrazení dohodnuté zálohy a po dohodě s CK, nejpozději do 24 hodin od uzavření smlouvy.

V případě, že zákazník od takovéto smlouvy odstoupí, nebo souhrnnou cenu zájezdu neuhradí CK v hotovosti (resp. platba nebude připsána na účet CK) nejpozději 1 pracovní den před zahájením (nástupem) zájezdu, Smlouva o obstarání zájezdu zaniká a zákazník je povinen zaplatit CK smluvní pokutu ve výši dle čl.V. odst. 1 písm. b) těchto Všeobecných smluvních podmínek.

Čl. III. Podmínky účasti na zájezdu, práva a povinnosti smluvních stran

Účast zákazníka na zájezdu je podmíněná (pokud není individuálně dohodnuto jinak):

a) zaplacením dohodnuté souhrnné ceny zájezdu, resp. ceny jednostranně zvýšené podle čl. II. bod 4 a 5,

b) uskutečněním zájezdu a dostavením se včas k odjezdu na zájezd s platným cestovním dokladem a ostatními doklady, které mu byly poskytnuty ze strany CK spolu s Informacemi před cestou na zájezd.

1. Zákazník má právo:

a) na bezchybné, řádné a včasné poskytnutí sjednaných služeb zahrnutých do souhrnné ceny zájezdu,

b) na reklamaci nedostatků poskytovaných služeb ve smyslu reklamačního řádu,

c) na písemné poskytnutí podrobných informací o skutečnostech neobsažených ve smlouvě, (katalog, resp. ceník CK), podrobnější informace o ubytování, dopravě a stravování - pokud jsou součástí zájezdu, možnosti kontaktu na nezletilého účastníka zájezdu v místě pobytu nezletilého, pokud se zájezdu účastní nezletilý účastník bez doprovodu osoby, která o něj pečuje, na služby česky nebo slovensky hovořícího stálého průvodce CK nebo na asistenční služby partnerské společnosti (většinou v anglickém jazyce) v místě pobytu pro účely poskytnutí nezbytné pomoci v nesnázích, pro účely přijímání a vyřizování reklamací a pod.,

d) na předání potřebných dokladů pro poskytnutí smluvně sjednaných služeb (doklady poskytnuté spolu s Pokyny na cestu a pod.) nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu. Potřebné doklady přijdou zákazníkovi na e-mailovou adresu, kterou uvedl ve smlouvě o zájezdu (příp. na adresu prodejce - smluvní prodej), resp. si je může zákazník vyzvednout nejdříve 7 dní před zahájením zájezdu osobně v příslušné pobočce CK, pokud to oznámí v dostatečném předstihu (minimálně 14 dní před odjezdem), nebo poštou na adresu uvedenou ve Smlouvě o zájezdu, pokud nedisponuje e-mailovou adresou (třeba uvést do Smlouvy o zájezdu). V případě jakékoli změny poštovní nebo e-mailové adresy, nebo telefonního čísla, je zákazník povinen změnu bezodkladně oznámit pořadateli. Informace před cestou mohou být v případě uzavření Smlouvy o zájezdu v den zahájení zájezdu předány i do vlastních rukou bezprostředně před zahájením zájezdu (akce ultra last minute),

e) na bezodkladnou informaci o případných změnách sjednaných služeb,

f) na odstoupení od Smlouvy o zájezdu před zahájením zájezdu při současném zaplacení smluvní pokuty dle čl.. V. těchto Smluvních podmínek.

2. Zákazník je povinen:

a) poskytnout CK bez vyzvání a včas všechny potřebné informace, příp. doklady k řádnému a včasnému zajištění a poskytnutí sjednaných služeb, zejména všechny údaje potřebné pro řádné uzavření Smlouvy  o zájezdu a doručení Pokynů na cestu, převzít si katalog, ceník, kopii Všeobecných smluvních podmínek účasti na poznávacích zájezdech CK Aeolus spolu s dokladem o povinném pojištění zájezdů CK pro případ úpadku při uzavírání smlouvy,

b) zaplatit včas, tj. ve lhůtě splatnosti dohodnuté zálohy a sjednanou souhrnnou cenu zájezdu,

c) při zahájení zájezdu mít u sebe platný cestovní doklad a ostatní cestovní doklady pro poskytnutí smluvně sjednaných služeb odevzdané CK (Smlouvu o zájezdu, voucher a pod. dle Cestovních pokynů před cestou), při cestě do zemí s vízovou povinností příslušná víza, které si obstará individuálně nebo za předem dohodnutých podmínek a odměnu prostřednictvím CK AEOLUS (Poplatky za udělení a vyřízení víza nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud to není výslovně ve smlouvě dohodnuto),

d) splnit si očkovací a další povinnosti při cestách do zemí, kde se to platným předpisům vyžaduje,

e) dodržovat stanovený program a řídit se pokyny průvodce CK, resp. průvodce, nebo provozovatele dopravního prostředku a ubytovacího zařízení,

f) jednat a chovat se tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku ostatních účastníků zájezdu, dodavatelů služeb nebo CK,

g) uhradit veškeré náklady a škody vzniklé v souvislosti s jeho vyloučením z účasti na zájezdu v případě, pokud svým jednáním ohrožuje, nebo ruší průběh nebo program zájezdu, nebo závažným způsobem porušuje právní předpisy, poškozuje cizí majetek a práva ostatních účastníků zájezdu, dodavatelů služeb a CK. Při vyloučení z účasti na zájezdu ztrácí zákazník  nárok na náhradu nevyužitých služeb.

3. CK AEOLUS je povinna:

a) poskytnout zákazníkovi pouze předem sjednané a zaplacené služby - další služby poskytne CK pouze na základě písemného smluvního ujednání a úhrady objednaných služeb,

b) mít uzavřenou smlouvu o povinném pojištění zájezdu pro případ úpadku CK ve smyslu platných předpisů a při uzavření Smlouvy o zájezdu a spolu se smlouvou odevzdat objednavateli doklad o tomto pojištění,

c) plnit další povinnosti vyplývající jí ze Smlouvy o zájezdu a platných právních předpisů.

Čl. IV. Změna smluvních podmínek

1. CK má právo v případě nutnosti provést změny i v závažné náležitosti nebo podmínce Smlouvy o zájezdu před zahájením zájezdu. Pokud je CK nucena před zahájením zájezdu změnit podmínky smlouvy, navrhne zákazníkovi změnu smlouvy. Pokud navrhovaná změna smlouvy vede i ke změně souhrnné ceny zájezdu, musí být v návrhu nová cena uvedena.

2. Pokud CK navrhne změnu smlouvy podle čl. IV. Odstavec 1, má zákazník právo rozhodnout, zda se změnou smlouvy souhlasí nebo zda od smlouvy odstoupí bez zaplacení smluvních pokut. Zákazník je povinen vyjádřit se písemně k navrhované změně smlouvy do 5 dní (resp. dle dohody s navrhovatelem pokud je změna navržena v době kratší než 5 dní před zahájením zájezdu) od obdržení návrhu. V případě, že svůj nesouhlas nevyjádří, CK to považuje za souhlas a zákazník je povinen doplatit při změně ceny rozdíl, který změnou smluvních podmínek vznikl neprodleně, nejpozději však 30 dní před zahájením zájezdu. Za změnu podstatné podmínky smlouvy se považuje pouze:

- zvýšení ceny sjednaných služeb,

- snížení kvality a rozsahu služeb bez přiměřeného snížení ceny objednaných služeb,

- změna termínu zájezdu čerpání služeb o více než 48 hodin.

Za změnu podstatné podmínky Smlouvy o zájezdu se nepovažuje změna ubytovacího objektu nebo jiné smluvní služby za podmínky, pokud je zajištěno náhradní ubytování nebo jiná smluvní služba minimálně stejné nebo vyšší kategorie. V takovém případě může zákazník odstoupit od smlouvy jen způsobem a za podmínek uvedených v čl.. V. těchto Všeobecných smluvních podmínek. Za změnu podstatné podmínky smlouvy se dále nepovažuje například změna pořadí navštívených míst, změna typu autobusu, změna trasy, místa nástupu a výstupu, času odletu a příletu, mezipřistání z důvodu organizačních

změn, zda zpoždění letadla a změna v poskytování doplňkových služeb.

3. CK má právo zrušit zájezd, pokud do 21 dnů před jeho zahájením nebude dosaženo minimálního počtu účastníků

poznávacího zájezdu - 20 účastníků při autobusových zájezdech a 15 účastníků při leteckých zájezdech, pokud není v katalogu nebo ceníku stanovený jiný minimální počet účastníků. CK má právo zrušit zájezd v důsledku událostí, kterým není možné zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, nebo v důsledku neobvyklých a nepředvídatelných okolností, tzv. vis major. Zrušení zájezdu a odstoupení od smlouvy je CK povinna oznámit zákazníkovi bezodkladně.

4. V případě odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka podle bodu 2. tohoto čl. nebo ze strany CK podle bodu 4. tohoto čl. má zákazník právo žádat od CK poskytnutí jiného zájezdu nejméně v kvalitě, která odpovídá službám dohodnutým ve zrušené smlouvě, pokud CK může takový zájezd nabídnout. Pokud objednavatel uzavře novou smlouvu o zájezdu, platby uskutečněné na základě původní smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy. Případný přeplatek CK vrátí nejpozději do 30 pracovních dnů od data sepsání nové smlouvy, a to bankovním převodem.

5. V případě, že objednavatel uzavře Smlouvu o zájezdu v akci last minute, tj. za cenu nižší, než je uvedena v ceníku a v termínu kratším než 21 dní před nástupem na zájezd, je si vědom, že ze strany dodavatelů jednotlivých služeb může dojít ke změně dohodnutých podmínek a CK mu v takovém případě může poskytnout náhradní plnění služby za službu, která byla smluvně sjednána (Např. ubytování ve st. / apartmánech nebo hotelu stejné nebo vyšší kategorie atd.). Ustanovení o odstoupení od smlouvy tím nejsou dotčena.

6. CK má právo - v případě projeveného zájmu zákazníka - nabídnout mu ubytování či případně další doplňkové služby (ve smyslu nabídky lokálního partnera CK), které nejsou uvedeny (popsány a zobrazeny) v katalogu CK a jejich cena nebyla

publikovaná v platném ceníku. Tyto služby může nabídnout CK zákazníkovi ve speciálních akcích či v nabídce last minute. Pro takový případ uzavření smlouvy o zájezdu je zákazník srozuměn a souhlasí s tím, že informace o ubytování a doplňkových službách (např. stravování, fakultativních výletech), které byly podkladem pro uzavření smlouvy o zájezdu, nemusí být úplné, případně zákazníkovi může být poskytnuto jejich náhradní, resp. pouze částečné plnění (např. v hotelech, studiích nebo apartmánech "no name "- bez uvedení jména, jejich přesné polohy, příp. pouze s uvedením ubytovací kategorie).

Čl. V. Odstoupení od smlouvy - smluvní pokuty

1. Zákazník má právo před zahájením zájezdu odstoupit od smlouvy (stornovat účast na zájezdu). Pokud chce zákazník stornovat zájezd za všechny účastníky uvedené v Smlouvě o zájezdu (je ostatními pověřen), je potřebný písemný souhlas o stornu zájezdu od všech spolucestujících. Při odstoupení od smlouvy je zákazník povinen zaplatit CK jednorázovou smluvní pokutu v následující výši:

10% ze souhrnné ceny zájezdu při odstoupení ve lhůtě více než 45 dnů před začátkem zájezdu*

25% ze souhrnné ceny zájezdu při odstoupení ve lhůtě 45 - 31 dnů před začátkem zájezdu*

50% ze souhrnné ceny zájezdu při odstoupení ve lhůtě 30 - 21 dnů před začátkem zájezdu*

75% ze souhrnné ceny zájezdu při odstoupení ve lhůtě 20 - 16 dnů před začátkem zájezdu*

100% ze souhrnné ceny zájezdu při odstoupení ve lhůtě kratší než 15 dnů před začátkem zájezdu

Výše smluvní pokuty se vypočítává z částky bez komplexního cestovního pojištění (Pokud bylo objednáno). Částka komplexního cestovního pojištění je nevratná ve lhůtě kratší než 45 dní před zahájením zájezdu. Smluvní pokuta je splatná ihned. CK má právo odečíst smluvní pokutu od složené zálohy nebo zaplacené ceny. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo CK na náhradu škody.

2. Pro stanovení výše odstupného je rozhodující datum odstoupení od smlouvy, tj. datum odeslání odstoupení poštou, příp. datum potvrzení odstoupení ze strany CK. Od smlouvy je možno odstoupit výhradně písemnou formou.

3. CK zákazníka důrazně upozorňuje, že se může vyhnout nepříjemným finančním důsledkům úhrady smluvní pokuty v případě storna zájezdu v případě onemocnění, úrazu, léčby atd. uzavřením komplexního cestovního pojištění. O jeho podmínkách se může informovat v CK.

4. Pokud je zákazník z vlastní viny vyloučen z účasti na zájezdu za porušení příslušných právních předpisů, nemá nárok na vrácení zaplacené ceny objednaných služeb. Stejně nemá zákazník nárok na vrácení zaplacené ceny objednaných služeb v případě, pokud z jakýchkoli příčin na zájezd nenastoupí.

Čl. VI.) Reklamační řád

1. Nemá-li zájezd vlastnosti, o nichž CK zákazníka ujistila nebo které zákazník vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekával, zajistí CK nápravu, pokud si to nevyžádá neúměrné náklady.

2. Nezjedná-li CK nápravu ani v přiměřené lhůtě, kterou jí zákazník určí, může si zákazník zjednat nápravu sám a CK mu nahradí účelně vynaložené náklady. Určení lhůty k nápravě není třeba, pokud CK odmítla nápravu zjednat nebo vyžaduje-li se okamžitá náprava vzhledem k zvláštnímu zájmu zákazníka.

3. Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu a nepřijme-li CK opatření, aby zájezd mohl pokračovat, nebo odmítne-li zákazník takové opatření z řádného důvodu, zajistí CK na své náklady přepravu zákazníka na místo odjezdu, popřípadě na jiné ujednané místo.

4. Nelze-li pokračování zájezdu zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší jakosti, než jakou určuje smlouva, vrátí CK zákazníkovi rozdíl v ceně. Zajistí-li pořadatel pokračování zájezdu s vyššími náklady, jdou takové náklady k jeho tíži.

5. Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Při výskytu vad zájezdu je zákazník povinen společně působit v tom směru, aby se eventuálním škodám zabránilo, nebo aby byly co nejmenší. Pro posuzování důvodů reklamace se doporučuje poukázat na vady ihned po jejich zjištění, aby bylo možné vady odstranit ještě v průběhu zájezdu. Pokud nebudou vady odstraněny v průběhu trvání zájezdu, pak je zákazník povinen uplatnit reklamaci písemně, a to na Reklamačním protokole, který obdrží od delegáta CK, a na kterém pak delegát CK vyjádří svoje stanovisko k reklamaci. CK je povinna reklamaci vyřídit do 30 dní od jejího prokazatelného uplatnění.

6. Nevytkl-li zákazník vadu zájezdu dle odst. 5. bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, je oprávněn ji vytknout v náhradní lhůtě 1 měsíce, a to u CK či u osoby, která uzavření smlouvy zprostředkovala. Jinak toto právo zákazníka zaniká.

7. Ocitne-li se po zahájení zájezdu zákazník v nesnázích, poskytne mu CK neprodleně pomoc.

8. CK odpovídá zákazníkovi za splnění povinností ze smlouvy o zájezdu bez zřetele na to, zda v rámci zájezdu poskytují jednotlivé služby cestovního ruchu jiné osoby.

9. Pokud zákazník úplně nebo částečně nevyužije objednané, zaplacené a CK zabezpečené služby pro okolnosti, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CK nebo pro okolnosti na straně zákazníka, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu, nebo slevu. CK nenese odpovědnost za případné zpoždění dopravních prostředků z důvodu: zhoršené průjezdnosti silnic a hraničních přechodů, posunutí a změny času letů díky přeplnění vzdušných koridorů při letecké dopravě, či z důvodu nepříznivého počasí, případně náhlé technické poruchy a případných jiných CK nezaviněných okolností (vis major). Zákazníkovi nevzniká z těchto důvodů nárok na náhradu škody ani právo na odstoupení od smlouvy.

10. CK nenese žádnou odpovědnost a neručí za úroveň, cenu, případně vzniklou škodu u služeb a akcí nesjednaných ve smlouvě o zájezdu, pořádaných jinými subjekty, které si zákazník objedná na místě samém u hotelu či jiné organizace. Za předmět reklamace se taktéž nepovažují škody a majetkové újmy vzniklé zákazníkovi, které jsou předmětem smluvní úpravy pojistného krytí pojišťovny na základě pojistné smlouvy o cestovním pojištění pro cesty a pobyt, ani takové škody a majetkové újmy, které jsou z rozsahu pojistného krytí výslovně vyňaty, pokud odpovědnost CK není v těchto případech dána ze zákona. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CK(vis major) nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a CK zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb. Výše náhrady škody za závazky ze smlouvy o zájezdu, týkající se letecké dopravy, se řídí ustanoveními mezinárodních dohod uzavřených ve Varšavě, Haagu, Guadalajaře a Montrealu, případně dalšími jinými závaznými právními předpisy. CK neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkovi třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu nebo neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat. Rozsah odpovědnosti CK. při přepravě cestujících a zavazadel je limitován Přepravními podmínkami pro cestující, zavazadla a zboží. Reklamaci zavazadel se doporučuje uplatnit okamžitě po zjištění nejlépe přímo u příslušné přepravující letecké společnosti, Pokud dojde ke škodě při přepravě, musí být tato skutečnost nahlášena nejlépe ihned po příletu na příslušném místě na letišti, kde musí být sepsán protokol ( tzv. P.I.R.), který je potřebný pro další jednání s leteckou společností.

Čl. VII.) Závěrečná ustanovení

1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech CK jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Platí pro všechny zájezdy organizované CK. Vztahy mezi zákazníkem a CK, které nejsou upraveny smlouvou a jejími nedílnými součástmi, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, a souvisejícími předpisy.

Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů

Souhlasím, aby mé osobní údaje včetně data narození uvedené na smlouvě  o zájezdu zpracovala CK AEOLUS řecká cestovní kancelář, s.r.o., se sídlem Minoritská 469/1, 602 00 Brno, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Tento souhlas uděluji až do doby jeho písemného odvolání. Poskytované údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům cestovní kanceláře Aeolus a dále osobám, které jsou oprávněny služby poskytované cestovní kanceláří Aeolus nabízet a poskytovat. Dále prohlašuji, že jsme zmocněn a podpisem smlouvy o zájezdu uděluji souhlas ve smyslu § 5 odst.2 zák.č. 101/2000 Sb., rovněž i jménem všech dalších osob uvedených na smlouvě o zájezdu.

* Pokud je součástí balíčku služeb letenka bez možnosti storna u letecké společnosti, klient je povinen kromě základního storno poplatku uhradit plnou cenu takové letenky.

Nejnovější akce
Flexi Pass CARD Flexi Pass CARD Nově přijímáme poukázky Flexi Pass CARD na našich pobočkách.
Infocesta Chalkidiki 2018 Infocesta Chalkidiki 2018 Přečtěte si o našem květnovém putování po Chalkidiki.
Rozšíření vozového parku Rozšíření vozového parku Máme dobrou zprávu pro všechny naše klienty, kteří s námi jezdí na dovolené autobusem.